I wish u were closer

get random wish - Share your wish


I wish  Current wishes: 228
follow @iwishiwould on twitter

latest wishes
- I wish I would...
- I wish you were...
- I wish bbpigbbbb
- I wish bbpig
- I wish bbpigbbbb
- I wish you were...
- I wish you were...
- I wish you were...
- I wish you were...
- I wish bbpigbbbb

#iwishiwould on Twitter
- @iWishOfficialTH :: "การเดินทางของเชอเริ่มจากวันแรกที่รวบรวมความกล้ากรอกใบสมัคร จนวันนี้ที่เชอได้มีโอกาสทำตามความฝันของตัวเองแล้ว ✨ เชอ… https://t.co/pt6Zbviwxq
- @WannichaNakto :: RT @iWishOfficialTH: #รู้จักเมมเบอร์ภายในสองบรรทัด 💖 Sachiko iWish (ซาชีโกะ) "น้องซาชีโกะ (โอ๊ะโอ๊ะ) คนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือเด็กผีญี่ปุ่นนั่…
- @petermk48 :: RT @iWishOfficialTH: #รู้จักเมมเบอร์ภายในสองบรรทัด 💖 Sachiko iWish (ซาชีโกะ) "น้องซาชีโกะ (โอ๊ะโอ๊ะ) คนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือเด็กผีญี่ปุ่นนั่…
- @mca_ent_th :: RT @iWishOfficialTH: #รู้จักเมมเบอร์ภายในสองบรรทัด 💖 Sachiko iWish (ซาชีโกะ) "น้องซาชีโกะ (โอ๊ะโอ๊ะ) คนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือเด็กผีญี่ปุ่นนั่…
- @iWishOfficialTH :: #รู้จักเมมเบอร์ภายในสองบรรทัด 💖 Sachiko iWish (ซาชีโกะ) "น้องซาชีโกะ (โอ๊ะโอ๊ะ) คนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือเด็กผีญี่ปุ่น… https://t.co/pUhlSADKqq
- @AriDrookman :: I wish @Twitter included a dislike button. #IWish #features #2020life #RandomThoughts